"A little magic can take you a long way." - Roald Dahl